फोटोतली तरुणी

फोटोतली तरुणी

फोटोतली तरुणी

माझ्या खोलीतल्या
फोटोतली तरूणी परवा

मला म्हणाली
‘मला चागंलेसे स्थळ
शोधून द्या ना-इथे
माझा जीव टांगल्यासारखं वाटतंय’

_ पु. ल. देशपांडे

,