हल्ली पुर्वीसारखे माझा


हल्ली

हल्ली पुर्वीसारखे माझा
चेहरा टवटवीत दाखवणारे
आरसे मिळेनासे झाले आहेत.

_ पु. ल. देशपांडे