भाग्यवान – पु. ल. देशपांडे

भाग्यवान - पु. ल. देशपांडे

भाग्यवान – पु. ल. देशपांडे यांनी लिहिलेले नाटक.‘या नाटकाची कल्पना मला‘शेपी’ ह्या नाटकावरून सुचली.परंतु हे शेपीचे रुपांतर किंवा भाषांतर मात्र नाही’.-पु. ल. देशपांडे