निळ्या तळ्याच्या काठावरचा बगळा


थ्यंक्यु

निळ्या तळ्याच्या काठावरचा बगळा
एका अपुर-या चित्राला मदत करायला,

काळ्या ढगाच्या दिशेने उडाला…
मी त्या बगळ्याल्या ‘थ्यंक्यु’ म्हणालो.

_ पु. ल. देशपांडे