Tag: च्यालेंज

  • च्यालेंज

    च्यालेंज

    अहो ज्ञानियांच्या राजा । कशाला फुकाच्या गमजा? एकेकाळी रचीली ओवी । व्हाल का हो नवकवी? मारे बोलवीला रेडा । रेघ बी. ए. ची ओलाडा! तुम्ही लिहावी विराणी । लिहा पाहू फिल्मी-गाणी  म्हणे आळंदी गावात । तुम्ही चालवली भितं चालवून दावा झणी एक नाटक कंपनी बाप रखुमादेवीवरा । आमुचा च्यालेंज स्विकारा