वटसावित्री


वटसावित्री : १

‘वटेश्वरा, पुढल्या जन्मोजन्मी मला
‘ह्यां’ च्या समोरच्या बि-हाडातल्या

बाईच्या जन्माला घाल….’

वटसावित्री : २

‘वटेश्वरा, हे
आज तुझ्या बुध्यांला गुंडळलेलं
सुत उद्या पहाटे मी
उलंटं फिरवून घरी परत नेणार आहे.
तेव्हा आजचं सुत हे एक नुसतचं
बंडल आहे हे ध्यानात ठेव.’